طراحی سایت با سبک باز در سال 2019

طراحی سایت با سبک باز در سال 2019

 چهارشنبه 02 مرداد 1398

تا همین اواخر، دنیای طراحی تحت سلطه طراحی های بسته ، متقارن، متوازن و ساکن قرار گرفته بود. با آمدن سال 2016 و 2017 ، تعداد زیادی از وبسایتها از این سبک فاصله گرفتند. طراحی های سایت با سبک باز حاوی عناصری معلق،و محرک که با سرعت و آزادانه به جایی خارج از صفحه نمایش می گریزند، محبوبیت بیشتری پیدا کرده اند- نمونه هایی از این کار را می توان در سایت های:

booneselections.com

durimel.io

romainpsd.com
مشاهده کرد.حرکت و پخش این عناصر روی صفحه وبسایت های مورد نظر، این تصور را می پذیرد که آنها هنوز در جایی فراتر و بیرون از لبه مانیتور " وجود" دارند.